ochrona danych osobowych

Administratorem Danych jest:

Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej

Justyna Kurek

87-100 Toruń, ul. Raszei 1

kontakt@terapiasensoryczna.eu

tel. 733707625

 

Szanowni Państwo:

Administratorem danych osobowych  Państwa/Państwa dzieci danych jest  Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej z siedzibą w Toruniu, ul. Raszei 1 reprezentowanym przez Justynę Kurek. Możecie się Państwo skontaktować z właścicielem firmy pisząc na podany powyżej adres pocztowy, maila lub pod numerem telefonu.

Jaka instytucja w Polsce jest organem nadzorczym w zakresie Ochrony Danych Osobowych?

Aktualnie organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Pamiętajcie proszę, że macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku nadużyć. Można wnieść w każdej chwili sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych szczególnie przetwarzania w celach marketingowych.

W jakich celach Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej zbiera i  przetwarza dane?

 • Zbierane są wyłącznie dane niezbędne do wykonania obowiązków i świadczenia usługi (diagnozowanie procesów integracji sensorycznej, raport z diagnozy, terapia)
 • Kontaktowanie się z Państwem w celach informacyjnych tj. np. w celu zmiany godziny świadczonej usługi, informacji o odwołanych lub przeniesionych  zajęciach, postępach dziecka w terapii lub prośba o kontakt w celu omówienia problemów występujących trakcie świadczenia usługi
 • Wykorzystanie informacji na temat dziecka takich jak zaświadczenia o dysleksji, autyzmie czy ADHD, orzeczenia z poradni dla zapewnienia wysokiej jakości usługi z uwzględnieniem tych informacji

Jakie są rodzaje przetwarzanych danych?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe.

 Gabinet może gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

 • Imię i nazwisko rodzica i dziecka
 • Adres
 • Przedszkole, szkoła /klasa do której uczęszcza dziecko
 • Data urodzenia
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje na temat dotychczasowego rozwoju dziecka, stanu zdrowia, specjalnych wymagań medycznych
 • Orzeczenia z poradni, zaświadczenia lekarskie niezbędne do diagnozy

Zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych, dane osobowe dotyczące stanu zdrowia stanowią „wrażliwe” dane osobowe i będą przetwarzane wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika lub jeżeli będzie to niezbędne lub jeżeli użytkownik celowo je upublicznił.

Jak długo placówka będzie przetwarzała Państwa dane?

- Dane  Państwa/ Państwa dzieci będą przechowywane i przetwarzane przez cały czas trwania terapii określony przez terapeutę  do momentu jej zakończenia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwizacyjnymi.

- Kiedy  dane Państwa/Państwa dzieci  przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone.

- Posiadacie Państwo prawo żądania  dostępu do dotyczących Państwa/Państwa dzieci danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

- Ponadto w przypadkach przewidzianych prawem możecie Państwo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

 Posiadacie Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Waszych danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

 • kiedy dane są nieprawidłowe- na czas do ich poprawy
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust.1 wobec przetwarzania- do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania
Kontakt

Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej
ul. Raszei 1  - budynek III LO
87-100 Toruń
tel.:  733-707-625
e-mail: kontakt@terapiasensoryczna.eu